logo small

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ;

06/ 05/ 2016 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. Maddesi’nde yapılan değişiklik ile Özel İstihdam Büroları'na geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilmiştir.

Geçici iş ilişkisinin esas faydası; işverenlerin dönemsel bir süre için gerekli olan iş gücü ihtiyacını, tam zamanlı istihdama gerek kalmadan çözebilmeleridir.

Özel İstihdam Büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması, dünyadaki en önemli istihdam modellerinden biri durumundadır. Bu sistemde işverenler iş gücü talebindeki dönemsel değişimlere uyum sağlayabilir ve çalışanlar da daha geniş çeşitlilikle iş fırsatlarına ulaşabilirler.

DAKKA DANIŞMANLIK  26/ 06/ 2014 tarihli 674 no’lu lisans sahibi Özel İstihdam Bürosu belgesine sahiptir.

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI;

Özel hukukun koruması altında ve belirli bir sözleşme çerçevesinde işe yerleştirme faaliyeti karşılığı işverenden ücret alarak,Türkiye İş Kurumundan yetki almak şartıyla, işgücü piyasasında iş arayanlarla eleman arayanlar arasında, bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile en etkin şekilde aracılık hizmeti sağlayan gerçek ya da tüzel kişilerdir.

İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık görevi, Türkiye İş Kurumu ve bu hususta izin verilen özel istihdam bürolarınca yerine getirilir.

4857 SAYILI KANUN;

Madde 7 - (Değişik: 6/5/2016-6715/1 md.) Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir.

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bu işverene devri ile;

a) Bu Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 74 üncü maddesinde belirtilen hâllerde, işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerde,

b) Mevsimlik tarım işlerinde,

c) Ev hizmetlerinde,

d) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,

e) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde,

f) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde,

g) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde, kurulabilir.

© 2014 - 2018 Dakka Danışmanlık. All Rights Reserved. Designed By Sordesign.com